ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΕντρο ΗλεκτρονικΩν ΥπολογιστΩν

 

Το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΚΗΥ) διαθέτει σύγχρονα και προσαρμοσμένα στις τεχνολογικές εξελίξεις υπολογιστικά συστήματα και πληθώρα λογισμικών εργαλείων (εξειδικευμένα πακέτα προσομοιώσεων για μηχανικούς, πακέτα μαθηματικών και στατιστικών βιβλιοθηκών, περιβάλλοντα ανάπτυξης προγραμμάτων και εφαρμογών κ.ά). Εξασφαλίζει την ισότιμη και ποιοτική εξυπηρέτηση των αναγκών εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης μέσω του Central Cloud που ενοποιεί τις υπηρεσίες Παροχής Υποδομών (Infrastructure as a Service - IaaS) και Παροχής Λογισμικού (Software as a Service – SaaS). Ακολουθεί έτσι τη σύγχρονη τάση διάθεσης υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων, εφαρμογών και δεδομένων μέσω του διαδικτύου. Τέλος, αξιοποιεί τις υπάρχουσες άλλα και τις μελλοντικές υποδομές Hardware και Software δίνοντας τη δυνατότητα χάραξης κεντρικής πολιτικής οικονομίας κλίμακας.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (central) · Υπηρεσία Νέφους (Central Cloud) · Υπηρεσία Προσωποποιημένων Ανακοινώσεων

και επίσης:  διατμηματικά εργαστήρια προσωπικών υπολογιστών (PC labs), πρόσβαση σε αδειοδοτημένα εμπορικά επιστημονικά λογισιμικά, ελεύθερα λογισμικά ανοικτού κώδικα, τηλεκπαίδευση, σεμινάρια, υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων.


 

ΚΕντρο ΔικτΥων

 

Το Κέντρο Δικτύων (ΚΕΔ) έχει αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του δικτύου τηλεματικής του Ε.Μ.Π., δηλαδή την τήρηση των προδιαγραφών ενιαίας δομημένης καλωδιακής υποδομής, την εγκατάσταση και λειτουργία του ενεργού εξοπλισμού και την ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων. Είναι υπεύθυνο για τον συνεχή ανασχεδιασμό και αναβάθμιση του δικτύου τηλεματικής, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (webmail.ntua.gr) · Υπηρεσία Εικονικού Δικτύου (VPN) · Ιστοσελίδες Μαθημάτων (mycourses)

my.ntua.gr · Ασύρματη Σύνδεση στο Δίκτυο · Τηλεφωνικός Κατάλογος · Αίθουσες Τηλεκπαίδευσης

και επίσης: σύνδεση στο δίκτυο δεδομένων, σύνδεση στο τηλεφωνικό δίκτυο, έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών, καταχώριση δικτυακών συνδέσεων, υπηρεσία ταυτοποίησης, ηλεκτρονικός χάρτης Πολυτεχνειούπολης.

 

ΥπηρεσΙες ΚεντρικΗς ΒιβλιοθΗκης

 

Αποστολή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι η παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο, η στήριξη των προπτυχιακών & μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας των μελών της Πολυτεχνειακής κοινότητας του Ε.Μ.Π.

Κατάλογος · Ηλεκτρονικά Περιοδικά (μέσω Heal-Link) · Ηλεκτρονικές Πηγές · Ψηφιακό Αποθετήριο DSPACE

και επίσης: δανεισμός, διαδανεισμός, παραγγελία υλικού, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, sunray, help desk, δωμάτια ομαδικής μελέτης, φωτοτυπίες, microfiche. 

 

Αλλες ΥπηρεσΙες

Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού

Κάλλιπος

 

Ο Καιρός ζωντανά στο ΕΜΠ

Μετεορολογικός Σταθμός Πολυτεχνειούπολης "Itia"

Υδρολογικό Παρατηρητήριο Αθήνας

 

Υπηρεσία Φοιτητολογίου

 

ΕΜΠ @ ΔιαύγειαBack to top