ΓΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών αφορούν στη μετάβαση φοιτητών από όλους τους κύκλους σπουδών (Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, ΥΔ) σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για Σπουδές ή Πρακτική Άσκηση, για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από δύο μήνες έως και 24 μήνες. Κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο εξωτερικό οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές οφείλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα αντίστοιχα με αυτά του κανονικού τους εξαμήνου και να εξεταστούν επιτυχώς σε αυτά, ώστε να αναγνωριστούν μετά την επιστροφή τους. Παράλληλα παρέχεται και η δυνατότητα εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας στο εξωτερικό, αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον αρμόδιο επιβλέποντα Καθηγητή της οικείας Σχολής. Τέλος, παρέχεται στους φοιτητές που μετακινούνται σε κάποια ξένη χώρα για πρακτική άσκηση η δυνατότητα επιδοτούμενης επαγγελματικής απασχόλησης.

 

Το Πρόγραμμα Erasmus πρωτοθεσπίστηκε το 1987 και είναι αυτό που κατά κανόνα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή φοιτητών. Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της Ε.Ε., μεταξύ άλλων και το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης LLP/Erasmus, Leonardo DaVinci κτλ. Στο πλαίσιο του Erasmus+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι φοιτητές που μετακινούνται για Σπουδές μπορούν να πραγματοποιήσουν κύκλο σπουδών σε Πανεπιστήμια – Πολυτεχνεία κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός αυτής, με τα οποία το Ε.Μ.Π. έχει συνάψει διαπανεπιστημιακές συμφωνίες. Ο χρόνος φοίτησης για σπουδές εκτείνεται από τρεις μήνες μέχρι και ένα ακαδημαϊκό έτος, με εξασφάλιση αναγνώρισης των σπουδών. Για Πρακτική Άσκηση δεν απαιτείται η σύναψη συμφωνιών. Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας κυμαίνετα από 2 έως 12 μήνες. Για την κάλυψη των επιπλέον δαπανών που συνεπάγεται η διαφορά του κόστους διαβίωσης στο εξωτερικό, χορηγούνται υποτροφίες Erasmus+ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από τα γλωσσικά και πολιτιστικά οφέλη, το πρόγραμμα παρέχει στο φοιτητή τη δυνατότητα διεθνούς εμπειρίας και εργασίας πέραν των εθνικών συνόρων.

Κατά κανόνα οι σπουδαστές που λαμβάνουν μέρος στο Erasmus+ έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών, οι διαδικασίες όμως για τη χορήγηση της υποτροφίας πρέπει να έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη μετάβασή τους στο εξωτερικό. Γραφείο Erasmus ΕΜΠErasmus Student Network (ESN) ΕΜΠ

 

 

Tο πρόγραμμα Tempus αφορά σε συνεργασίες μεταξύ Iδρυμάτων Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης της Eυρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Aνατολικής Eυρώπης σε τομείς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης αλλά και σε τομείς εκπαίδευσης (ανταλλαγές προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών, ερευνητικού-διδακτικού προσωπικού). Tο EMΠ συμμετέχει στο Πρόγραμμα Tempus από το 1991 σε τομείς Eπικοινωνίας, Πληροφορικής, Tηλεματικής, Mεταλλουργίας, Mεταλλευτικής, Nαυπηγικής, Bιομηχανικής Έρευνας, Περιβάλλοντος κ.ά..

 

 

H Ελλάδα, στην προσπάθεια της να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό, προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρία στο αντικείμενο των σπουδών τους, συμμετέχει στην παγκόσμια μη κυβερνητική οργάνωση I.A.E.S.T.E Asbl από το 1958. Παράλληλα με τους έλληνες φοιτητές δίδεται η ευκαιρία στους αλλοδαπούς φοιτητές, που πραγματοποιούν την πρακτική τους ασκηση στη χώρα μας, να έρθουν σε επαφή με την ελληνική παραγωγική κοινότητα και να προβάλλουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα της Ελλάδας στο εξωτερικό. 

Η ευθύνη για την επεξεργασία και διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, που κυρίως συνίσταται στην εξεύρεση θέσεων απασχόλησης για πρακτική άσκηση τόσο των ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό, όσο και των αλλοδαπών φοιτητών στην Ελλάδα, έχει ανατεθεί στο Τμήμα Ανταλλαγής Φοιτητών (I.A.E.S.T.E.) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Η τελική ανταλλαγή των θέσεων μεταξύ των χωρών-μελών της Διεθνούς Οργάνωσης οριστικοποιείται στο ετήσιο Συνέδριο, που πραγματοποιείται τον Ιανουάριο κάθε έτους.
Η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων φοιτητών υποβάλλεται το Νοέμβριο του προηγούμενου έτους και η επιλογή πραγματοποιείται κάθε Φεβρουάριο, βάση ενός αλγορίθμου που στηρίζεται στο έτος φοίτησης, στο πλήθος των οφειλομένων μαθημάτων και στις βαθμολογικές επιδόσεις των αιτουμένων φοιτητών. Γραφείο IAESTE ΕΜΠ

 

 

Σκοπός της Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe (Kίνηση Φοιτητών για την Ένωση της Eυρώπης) είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής συνείδησης και της συνεργασίας στα μέλη της ευρωπαϊκής φοιτητικής κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνει συνέδρια και εκδηλώσεις ευρωπαϊκού και επιστημονικού ενδιαφέροντος και προωθεί ανταλλαγές μεγάλου αριθμού φοιτητών. H AEGEE είναι οργανωμένη σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο και περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως: Θερινά Πανεπιστήμια, Διαγωνισμό Διοίκησης Eπιχειρήσεων, Διαγωνισμό Eυρωπαϊκού Kοινοτικού Δικαίου, σεμινάρια και συνέδρια.

 

 

Το BEST (Board of European Students of Technology) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη πολιτικός φοιτητικός οργανισμός «για τους φοιτητές από τους φοιτητές». Πρόκειται για ένα δίκτυο 64 Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τεχνολογικής κατεύθυνσης, από 25 χώρες της Ευρώπης, με σκοπό την προώθηση της ιδέας της Ευρώπης ανάμεσα στους Ευρωπαίους φοιτητές.

Στόχοι του οργανισμού είναι η δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ των Ευρωπαίων φοιτητών, η κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων, η ενημέρωσή τους σε θέματα τεχνολογικής αιχμής, η επαφή των φοιτητών με την αγορά εργασίας, τις εταιρείες και η ανάπτυξη ικανοτήτων που θα τους βοηθήσουν να εργασθούν σε διεθνές επίπεδο. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το BEST διοργανώνει κάθε χρόνο μια ποικιλία ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων όπως χειμερινά, ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά σεμινάρια τεχνολογικού ενδιαφέροντος, πολιτιστικές ανταλλαγές, συναντήσεις με εταιρείες, καθώς και μη ακαδημαϊκές δραστηριότητες όπως εκδρομές, αθλητικές συναντήσεις κ.ά.

Το BEST Athens συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων Τοπικών Ομάδων του Οργανισμού, ενώ παράλληλα έχει καθιερωθεί στη συνείδηση της Πολυτεχνειακής κοινότητας ως ένας από τους σημαντικότερους φοιτητικούς οργανισμούς ευρωπαϊκού προσανατολισμού.

Στις περισσότερες δραστηριότητες του BEST η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι αιτήσειςγίνονται μέσω internet. Όλα τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα. Στις παροχές του BEST περιλαμβάνεται και η Minerva, μια βάση δεδομένων στο internet, που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή τους νέους Ευρωπαίους φοιτητές μηχανικούς με εταιρείες από ολόκληρο τον κόσμο. Μέσω της Minerva οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να μαθαίνουν και να εκμεταλλεύονται τις προσφορές που ανακοινώνουν οι εταιρείες αυτές για μόνιμες και εποχικές θέσεις εργασίας, θέσεις για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, υποτροφίες, σεμινάρια, συνέδρια, διαγωνισμούς και πολλές άλλες δραστηριότητες. Γραφείο BEST ΕΜΠ

 

 

Eιδικά για τη Σχολή Πολιτικών Mηχανικών, η σχετική διεθνής φοιτητική οργάνωση είναι η IACES (International Association of Civil Engineering Students). Σκοπός της είναι η γνωριμία μεταξύ των φοιτητών πολιτικών μηχανικών και η ενιαία δράση τους. H IACES οργανώνει γενικές συναντήσεις των μελών της σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη εκ περιτροπής, όπου γίνονται διαλέξεις, συζητήσεις αλλά και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

 

 

Η EESTEC Τοπική Επιτροπή Αθήνας (Electrical Engineering STudents' European assoCiation Local Committee Athens) είναι μία εθελοντική, μη κυβερνητική πανευρωπαϊκή οργάνωση φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, η οποία δραστηριοποιείται σε 28 χώρες και 53 πολυτεχνεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η EESTEC LC Athens είναι μέλος του Ευρωπαϊκού οργανισμού EESTEC International που ιδρύθηκε το 1984 στο Eindhoven της Ολλανδίας. EESTEC Αθήνας

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Μεταπτυχιακές Σπουδές Εργαστήρια και Έρευνα »


Back to top