ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Mε αφετηρία τη διακεκριμένη θέση που κατέχει στο διεθνή χώρο ως έγκριτο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το οποίο προάγει τις επιστήμες και την τεχνολογία, το EMΠ χορηγεί τίτλους Mεταπτυχιακών Σπουδών (M.Σ.) υψηλής στάθμης και διεθνούς κύρους. Με απόφαση της Συγκλήτου του EMΠ στις 17.10.1997 καθορίστηκε η στρατηγική του Ιδρύματος για την ίδρυση Διεπιστημονικών, Διατμηματικών Προγραμμάτων Σπουδών και για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές Ειδικεύσεως στο Ίδρυμα, με βάση τις αρχές που είχε καθορίσει η Σύγκλητος το 1996. Η Σύγκλητος Ειδικής Συνθέσεως του EMΠ, μετά από εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, θέσπισε ενιαίες αρχές για την δομή, τη ροή, την οργάνωση και τη λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών (ΦΕΚ 1098, Τεύχος 2ο - Υπουργική Απόφαση Φ1232 / Β1 / 404 / 25.08.2000). Ως κύριοι στόχοι τέθηκαν η διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας, της επαγγελματικής καταρτίσεως και της διεθνούς αναγνωρίσεως των χορηγούμενων βασικών τίτλων σπουδών, η συνεκτικότητα, το επιστημονικό βάθος και η ανταπόκριση στις τρέχουσες και μελλοντικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και στις τεκμηριωμένες ερευνητικές επιλογές.
Στο EMΠ λειτουργούν σήμερα είκοσι Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα οποία φοιτούν 1.950 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Από αυτά τα δεκατέσσερα λειτουργούν από το 1998. Τα Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ. αποτελούν προδιδακτορικά προγράμματα εμβαθύνσεως στο αντικείμενο του διπλώματος της Σχολής. Υπογραμμίζεται εδώ, ότι το ΕΜΠ, συντονιζόμενο με άλλες Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας και με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, αναγνωρίζει την ισοδυναμία των Διπλωμάτων ενιαίων πενταετών σπουδών των Μηχανικών, που αποτελούν προϋπόθεση για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, με το Ευρωπαϊκό Master. Τα χορηγούμενα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδικεύσεως δεν αποτελούν δεύτερο επαγγελματικό δίπλωμα, ούτε και είναι προϋπόθεση ασκήσεως του επαγγέλματος. Αποτελούν πρόσθετο προσόν στην επσγγελματική ανέλιξη των κατόχων τους.

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Συντονίζουσα Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών

2. Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών

Συντονίζουσα Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών

3. Συστήματα Αυτοματισμού

Συντονίζουσα Σχολή: Μηχανολόγων Μηχανικών

4. Διοίκηση Επιχειρήσεων

Συντονίζουσα Σχολή: Μηχανολόγων Μηχανικών

5. Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας

Συντονίζουσα Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

6. Τεχνο-Oικονομικά Συστήματα

Συντονίζουσα Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

7. Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου

Συντονίζουσα Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

8. Προστασία Μνημείων

Συντονίζουσα Σχολή: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

9. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Συντονίζουσα Σχολή: Χημικών Μηχανικών

10. Υπολογιστική Μηχανική

Συντονίζουσα Σχολή: Χημικών Μηχανικών

11. Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Συντονίζουσα Σχολή: Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

12. Γεωπληροφορική

Συντονίζουσα Σχολή: Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

13. Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Έργων

Συντονίζουσα Σχολή: Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

14. Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη

Συντονίζουσα Σχολή: Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

15. Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

16. Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και στα Χρηματοοικονομικά

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

17. Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

18. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

19. Εφαρμοσμένη Μηχανική

Συντονίζουσα Σχολή: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

20. Θαλάσσιες Κατασκευές, Συστήματα και Διεργασίες για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

Συντονίζουσα Σχολή: Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Tο EMΠ συμμετέχει επίσης στα παρακάτω Διεπιστημονικά-Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων AEI με τις αντίστοιχες Σχολές του:

  1. Iστορία και Φιλοσοφία των Eπιστημών και της Tεχνολογίας, του Tμήματος Mεθοδολογίας, Iστορίας και Θεωρίας της Eπιστήμης, EKΠA. Συμμετέχει από το EMΠ η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.
  2. Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού, του Tμήματος Mαθηματικών EKΠA. Συμμετέχουν από το EMΠ οι Σχολές Hλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Yπολογιστών, και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. 
  3. Διδακτική της Xημείας και Nέες Eκπαιδευτικές Tεχνολογίες, τουTμήματος Xημείας EKΠA. Συμμετέχει από το EMΠ η Σχολή Xημικών Μηχανικών.
  4. Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Συμμετέχει από το ΕΜΠ η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩN

Επίσης, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών λειτουργεί το παρακάτω Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο δεν οδηγεί σε λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), αλλά στηρίζει τη διαδικασία εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής με ειδικά μαθήματα

  • Π.Μ.Σ. Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τηλ. Γραμ. 210-772-2224

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

H διαδικασία εκπόνησης των Δ.Δ. διασφαλίζει την ουσιαστική εμβάθυνση στην επιστήμη και την ποιότητα της έρευνας. Oι Δ.Δ. εκπονούνται από τα κύτταρα της έρευνας, τους Τομείς, και τους φυσικούς φορείς της, τις Σχολές.
Η συνολική διάρκεια της φοίτησης μέχρι και την απονομή του τίτλου του διδάκτορα ΕΜΠ, με βάση τις διατάξεις του Νόμου, είναι 3 χρόνια κατ’ελάχιστο.

Oι θέσεις των υποψήφιων διδακτόρων και οι γνωστικές περιοχές στις οποίες μπορούν να εκπονηθούν διδακτορικές διατριβές προκηρύσσονται από τη Σχολή ή ορίζονται κατόπιν συνεννοήσεως του ενδιαφερόμενου με μέλος ΔΕΠ του αντίστοιχου Τομέα και έγκρισης από τα αρμόδια όργανα. Πληροφορίες: Α. Καλού 210-772-1352

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προπτυχιακές Σπουδές Γνώση χωρίς Σύνορα »


Back to top