ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Οργανα του Ιδρύματος είναι η Πρυτανεία και η Σύγκλητος. Η σύνθεση των οργάνων, ο τρόπος εκλογής των μελών τους και οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών καθορίζονται από τον νόμο.

 

Πρύτανης

Μπουντουβής Ανδρέας του Γεωργίου, Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών

 

Αντιπρυτάνεις

Σαπουντζάκης Ευάγγελος του Ιωάννη, Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Χατζηγεωργίου Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Καθηγητής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικώνς, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Γκιντίδης Δρόσος του Χριστόδουλου, Καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

 

Σύγκλητος

Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο συλλογικό όργανο χάραξης και εποπτείας της πολιτικής του Ιδρύματος. Συγκροτείται από την τετραμελή Πρυτανεία, τους Κοσμήτορες των Σχολών καθώς και εκπροσώπους των φοιτητών και προσωπικού.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Συγκλήτου είναι οι ακόλουθες:

 • Γενική εποπτεία της λειτουργίας του ΕΜΠ και της τήρησης των νόμων του κράτους και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος.
 • Καθορισμός της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Α.Ε.Ι. προγραμματισμός και στρατηγική ανάπτυξής του, τακτικός απολογισμός των σχετικών δραστηριοτήτων.
 • Υποβολή προτάσεων ή ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του Ιδρύματος με το κοινωνικό περιβάλλον και την παραγωγή, για τη συμβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη και διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των μηχανικών καθώς και για τη συνεργασία με ελληνικά ή ξένα εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. 

Συνεδριάσεις Συγκλήτου (Αρχείο Προσκλήσεων - Αποφάσεων), Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Συγκλήτου (για ταυτοποιημένους χρήστες)

 

Συγκλητικές Επιτροπές

Για να υποστηριχθεί η Σύγκλητος στο έργο της προετοιμασίας και του συντονισμού των δραστηριοτήτων του EMΠ, έχει συγκροτήσει Συγκλητικές Eπιτροπές. Aυτές αποτελούν τα κορυφαία εισηγητικά όργανα του Iδρύματος, έχουν τετραετή θητεία και στελεχώνονται με εκπροσώπους από όλες τις Σχολές του Iδρύματος και τη Διοίκηση. Eπίσης, υποβάλλουν ετήσιο απολογισμό στη Σύγκλητο, προεδρεύονται από μέλη της Πρυτανείας και έχουν Aντιπρόεδρο, συντονιστή. Στο ΕΜΠ λειτουργούν και Ειδικές Συγκλητικές Επιτροπές για την κάλυψη ειδικών αναγκών διαχείρισης, μελέτης και εισήγησης προς τη Σύγκλητο. Ιστότοπος Συγκλητικών Επιτροπών (διαθέσιμος μόνο εντός δικτύου ΕΜΠ), Σ.Ε. Κληροδοτημάτων, Σ.Ε.Βασικής Έρευνας

 

 

 

Γραμματειακή υποστήριξη Πρυτανείας

Η Πρυτανεία υποστηρίζεται απο το Γραφείο Πρύτανη (προϊστάμενη: Λ. Νικολαΐδου, 210-772-4382) και τις γραμματείες Αντιπρυτάνεων.

 

Διεύθυνση Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

 • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων: Βάλια Γρίβα. Τηλ: 210-772-2017, Fax: 210-772-2028
 • Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Τμήμα Ανταλλαγής Φοιτητων (IAESTE): I. Βλάσση. Τηλ. 210-772-1945
 • Γραφείο Τύπου & ΜΜΕ: Σ. Κάτσενος, Τηλ: 210-772-4260

 

Νομική Υπηρεσία

Η Νομική Υπηρεσία έχει ως έργο την ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών παράσταση και υπεράσπιση υποθέσεων του EMΠ κάθε κατηγορίας και φύσεως, ως NΠΔΔ. O Προϊστάμενος Nομικός Σύμβουλος του Γραφείου είναι μέλος του Nομικού Συμβουλίου του Kράτους και έχει ως κύριο έργο την καθοδήγηση όλων των Yπηρεσιών του Iδρύματος με νομικές γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. Νομικός σύμβουλος: Β. Παπαθεοδώρου, τηλ. 210-772-1918.

 

Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου - Γραμματεία Συγκλήτου

Προϊσταμένη Γραμματείας του Πρυτανικού Συμβουλίου: Χ.Πιτσικάλη, τηλ. 210-772-1983. Γραμματεία Συγκλήτου, Αν. Προϊσταμένη Λ.Νικολαΐδου, τηλ. 210-772-4382.

 

Διασφάλιση Ποιότητας

Κεντρικό συντονιστικό όργανο για την Διασφάλιση της Ποιότητας στα ΑΕΙ είναι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ). Κύριος σκοπός της ΜΟΔΙΠ είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και του ερευνητικού έργου, μέσω ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011, άρθρο 14,  η ΜΟΔΙΠ είναι αρμόδια για:

 1. την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,
 2. την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,
 3. το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος και
 4. την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.

Γραμματεία ΜΟΔΙΠ:  Μ.Μπανιά, τηλ: 210-772-1801

Ιστοσελίδα ΜΟΔΙΠ

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης και Σπουδών

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης και Σπουδών (ΓΔΔΣ&Σ) έχει ως αντικείμενο τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, τον εκσυγχρονισμό και τον συντονισμό  των Διευθύνσεων Διοικητικού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Σπουδών και Μέριμνας με σκοπό τη μεθοδικότερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου τους.  

 • Διεύθυνση Διοικητικού. Διεκπεραιώνει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος, ειδικότερα ως  προς το διοικητικό προσωπικό εισηγείται για την κατάλληλη αξιοποίηση, αναβάθμιση και ανάπτυξη αυτού ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις. Περιλαμβάνει τα τμήματα Διοικητικού Προσωπικού, Διδακτικού Προσωπικού, ΕΤΕΠ, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, Επιστασίας, Προστασίας των Εγκαταστάσεων και το Γραφείο Κίνησης Οχημάτων.
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. H Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ αποτελείται από τα τμήματα: Προϋπολογισμού, Ελέγχου Δαπανών, Λογιστηρίου, Προμηθειών, Διαχείρισης Περιουσίας, Χρηματικού και Ταμείου, Μισθοδοσίας.
 • Διεύθυνση Πληροφορικής. Τμήματα: Οργάνωσης και Μεθόδων, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Συστημάτων, Ανάπτυξης και Συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης.
 • Διεύθυνση Σπουδών. Τμήματα: Προπτυχιακών Σπουδών, Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας, Γραμματείες Τμημάτων, Εκδόσεων και Τυπογραφείου.
 • Διεύθυνση Μέριμνας. Τμήματα: Φοιτητικής Μέριμνας, Φυσικής Αγωγής, Μουσικό, Ιατρικό.

Στη ΓΔΔΣ&Σ υπάγεται και το Γραφείο Προστασίας & Πρόληψης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ),  το οποίο έχει στο δυναμικό του τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Γιατρό Εργασίας.

 

Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Συντήρησης των Εγκαταστάσεων, κατασκευάζονται και συντηρούνται οι εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο.

 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Περιλαμβάνει το Τμήμα Μελετών και το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων.
 • Διεύθυνση Συντήρησης των Εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνει το Τμήμα Συντήρησης και το Τμήμα Περιβάλλοντος Χώρου.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Α.Ε.Ι.

Ε.Μ.Π.

Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Εγκαταστάσεις


Back to top