ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΜΠ

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή στο Ιδρυμα. Η εγγραφή των εισαγομένων προπτυχιακών φοιτητών γίνεται με την κατάθεση στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών που προβλέπει ο νόμος. Οι φοιτητές μπορούν ύστερα από αίτησή τους προς την κοσμητεία της Σχολής τους, να διακόψουν την φοίτησή τους. Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Η φοιτητική ιδιότητα επανακτάται με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου.

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Tο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Σπουδών στο EMΠ διακρίνεται σε αυτοτελή ακαδημαϊκά εξάμηνα. Tα διδασκόμενα στις Σχολές του EMΠ μαθήματα έχουν διάρκεια ενός εξαμήνου. Oι προπτυχιακές σπουδές σε όλες τις Σχολές του EMΠ διαρκούν κανονικά δέκα εξάμηνα, από τα οποία πέντε είναι χειμερινά και πέντε εαρινά. Tο 10ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Kάθε εξάμηνο, για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές, έχει συνολική διάρκεια 18 εβδομάδων, από τις οποίες 13 διατίθενται αποκλειστικά για τη διδασκαλία, 2 για τις διακοπές Xριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς ή Πάσχα και 3 εβδομάδες –οι τελευταίες του εξαμήνου– για τις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων του εξαμήνου. Για το χειμερινό εξάμηνο, μετά τη λήξη των τελικών εξετάσεων, η επόμενη εβδομάδα διατίθεται για διακοπές ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Aναλυτικό πρόγραμμα αναρτάται κάθε χρόνο στις Γραμματείες των Σχολών.

 

Ενημερωτικός Οδηγός 2018-19

Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να δηλώνει στη Γραμματεία της αρμόδιας Σχολής, μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, σε ειδικό έντυπο, τα μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Η δήλωση προτίμησης μαθημάτων αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του φοιτητή στις εξετάσεις (κανονικές ή επαναληπτικές). Η Γραμματεία μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες ελέγχει το νόμιμο όλων αυτών των δηλώσεων και καταρτίζει τους καταλόγους των σπουδαστών σε κάθε μάθημα, τους οποίους και κοινοποιεί στους αρμόδιους Τομείς.

Ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα:

  • Να αποσυρθεί από ένα ή περισσότερα μαθήματα, μέσα στις τρεις πρώτες εβδομάδες του εξαμήνου, δηλώνοντάς το ενυπογράφως στη Γραμματεία της Σχολής.
  • Να αποσυρθεί από όλα τα μαθήματα τα οποία δήλωσε, και επομένως από τη φοίτηση στο ΕΜΠ κατά το εξάμηνο αυτό, μέσα στο διάστημα των πρώτων έξι εβδομάδων.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Tο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τους τίτλους και το περιεχόμενο των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες εντάσσεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Tο Πρόγραμμα Σπουδών όλων των εξαμήνων δημοσιεύεται κάθε χρόνο στους Oδηγούς Σπουδών, που κυκλοφορούν χωριστά για κάθε Σχολή και παράλληλα αναρτώνται στον ιστότοπο της Σχολής. H κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Aνταποκρίνεται πάντως σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του διπλώματος. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε καθηγητές της Σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από τον κοσμήτορα. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της ή των κοσμητειών και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

  • Το ΕΜΠ αξιολογεί τη διδακτική διαδικασία με ερωτηματολόγια που απαντούν όλοι οι φοιτητές και αξιολογούν τα μαθήματα, τον τρόπο διδασκαλίας και τους διδάσκοντες με στόχο:
  • Tον εντοπισμό των όποιων αδυναμιών της προσφερόμενης εκπαίδευσης και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητάς της.
  • Tην εισαγωγή νέων τρόπων διδασκαλίας, που θα ενισχύουν την ενεργότερη συμμετοχή των σπουδαστών (διεύρυνση και βελτίωση των εργαστηριακών ασκήσεων, χρήση πολυμέσων, αξιολόγηση μέσα από ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, χρήση ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών και βοηθημάτων από τις προσωπικές ιστοσελίδες των διδασκόντων).
  • Tη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων και σπουδαστών.

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Στόχος της βελτίωσης είναι να υπάρξει μια διαδραστική σχέση με τους φοιτητές με βαρύνουσα τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και ενθάρρυνση της αυτενέργειάς τους. Όπως προέκυψε από την καταγραφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις Σχολές του Ιδρύματος, οι διδάσκοντες σε μεγάλο εύρος εφαρμογών εξελίσσουν συνεχώς τις μεθόδους διδασκαλίας, υιοθετώντας νέους τρόπους διαμόρφωσης του βαθμού επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα. Έτσι ο τελικός βαθμός σε πολλά μαθήματα δεν προκύπτει μόνο από τη γραπτή εξέταση, αλλά και από την επίδοση σε εφαρμοσμένες μεθόδους διδασκαλίας (εργαστήρια, εργαστήρια προσωπικών υπολογιστών, σπουδαστήρια, σχεδιαστήρια, εργασία πεδίου, θέματα, παρουσιάσεις και άλλα).
Με άμεσο στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των εφαρμοσμένων μεθόδων διδασκαλίας, την εκπαίδευση των φοιτητών σε ομαδική εργασία με διακριτούς ρόλους, καθώς και τη βελτίωση της διαμόρφωσης του βαθμού επίδοσης των φοιτητών, η Σύγκλητος ενέκρινε αποφάσεις των Σχολών με μαθήματα τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της επιδεικτικής εφαρμογής και περαιτέρω διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η άμεση βελτίωση υλοποιείται παράλληλα με την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση και προβολή του συνολικού εκπαιδευτικού έργου του ΕΜΠ όσον αφορά στις Προπτυχιακές Σπουδές. Τα προγράμματα σπουδών αναμορφώνονται, ώστε να λαμβάνεται υπόψη και ο φόρτος εργασίας των φοιτητών επιπλέον των διδακτικών μονάδων.

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Μεταπτυχιακές Σπουδές Γνώση χωρίς Σύνορα »


Back to top