ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Οι εννέα Σχολές του ΕΜΠ διαρθρώνονται σε 40 Τομείς, που θεραπεύουν συγκεκριμένα πεδία της επιστήμης της Σχολής, προάγοντας τη διδασκαλία και την έρευνα. Τα όργανα της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας και η Γενική Συνέλευση.

Τα 193 άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια αποτελούν Διοικητικές μονάδες που υπάγονται στους Τομείς ή απευθείας στις Σχολές με την πλέον προχωρημένη εξειδίκευση στα επιμέρους επιστημονικά και τεχνολογικά αντικείμενα του Ιδρύματος. Διοικητικά υπάγονται στον αντίστοιχο Τομέα ή και άμεσα στη Σχολή. Ο Διευθυντής κάθε Εργαστηρίου είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι εννέα Σχολές του ΕΜΠ κατά την λεγόμενη ιστορική σειρά που είναι η σειρά ίδρυσής τους.

 Back to top