Σκοπός ΣΕΒΕ


Σκοπός της ΣΕΒΕ είναι η προώθηση και υποστήριξη της βασικής έρευνας σε όλους τους επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους που καλλιεργούνται στο ΕΜΠ.

Βασική Έρευνα είναι η πειραματική ή θεωρητική εργασία που εκτελείται με κύριο σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά φαινομένων και παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή ή χρήση. Η βασική έρευνα αναλύει δομές, ιδιότητες και σχέσεις με προοπτική διατύπωσης και ελέγχου υποθέσεων, θεωριών ή νόμων. Τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας γενικώς δεν πωλούνται, αλλά συνήθως δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά ή διατίθενται στους ενδιαφερόμενους επιστήμονες του κλάδου.

  • Η καθαρή βασική έρευνα εκτελείται για την προώθηση της γνώσης, χωρίς να στοχεύει σε μακροπρόθεσμα οικονομικά ή κοινωνικά οφέλη και χωρίς να καταβάλλονται θετικές προσπάθειες για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε πρακτικά προβλήματα ή τη μεταφορά τους σε τομείς που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή τους.
  • Η προσανατολισμένη βασική έρευνα πραγματοποιείται με την προσδοκία παραγωγής μεγάλης βάσης γνώσεων η οποία έχει πιθανότητα να παράσχει το υπόβαθρο για τη λύση διαγνωσμένων ή προσδοκώμενων άμεσων ή μελλοντικών προβλημάτων ή πιθανοτήτων.

Aπόσπασμα από σχετικό κείμενο του ΟΟΣΑ  (Frascati Manual, OECD, 2002), σε μετάφραση του Καθηγητή κ. Χ. Παπαγεωργίου (Τμήμα Μαθηματικών, Παν. Αθηνών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται στο Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ