Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.naval.ntua.gr Κοσμήτορας: Γ. Ζαραφωνίτης
Γραμματεία:

Kτίριο Ναυπηγών, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Α. Τσώνη

Διευθυντές Τομέων:

Μελέτης Πλοίου & Θαλασσίων Μεταφορών: Ν. Βεντίκος
Ναυτικής Μηχανολογίας:  Ι. Προυσαλίδης
Θαλασσίων Κατασκευών: Ν. Τσουβαλης
Ναυτικής & Θαλάσσιας Υδροδυναμικής: Κ. Μπελιμπασάκης

Τηλέφωνα: 210-772-1938
E-mail:


Back to top