Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.naval.ntua.gr Κοσμήτορας: Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης, Καθηγητής
Γραμματεία:

Kτίριο Ναυπηγών, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Α. Τσώνη

Διευθυντές Τομέων:

Αναπληρωτής Κοσμήτορας: Νικόλαος Τσούβαλης Καθηγητής

Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών: Κωνσταντίνος Σπύρου, Καθηγητής
Ναυτικής Μηχανολογίας: Γεώργιος Παπαλάμπρου, Αναπληρωτής Καθηγητής
Θαλασσίων Κατασκευών: Εμμανουήλ Σαμουηλίδης, Καθηγητής
Ναυτικής & Θαλάσσιας Υδροδυναμικής: Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Καθηγητής

Τηλέφωνα: 210-772-1938
E-mail:


Back to top