Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.naval.ntua.gr Κοσμήτορας: Γρ. Γρηγορόπουλος
Γραμματεία:

Kτίριο Ναυπηγών, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: Α. Τσώνη

Διευθυντές Τομέων:

Μελέτης Πλοίου & Θαλασσίων Μεταφορών: Δ. Λυρίδης
Ναυτικής Μηχανολογίας: Λ. Καϊκτσής
Θαλασσίων Κατασκευών: Μ. Σαμουηλίδης
Ναυτικής & Θαλάσσιας Υδροδυναμικής: Γερ. Αθανασούλης

Τηλέφωνα: 210-772-1938
E-mail:


Back to top