Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Επικοινωνία Διοίκηση
Ιστότοπος: www.ece.ntua.gr Κοσμήτορας: Ν. Κοζύρης
Γραμματεία:

Νέα κτίρια Ηλεκτρολόγων, Συγκρότημα Zωγράφου
Προσωπικό: A. Μαναβή

Διευθυντές Τομέων:

Hλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών, Ηλεκτροοπτικής & Ηλεκτρονικών Υλικών: Κ. Χιτζανίδης
Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών: Γ. Ματσόπουλος
Σημάτων Ελέγχου & Ρομποτικής: Π. Μαραγκός
Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών: Ν. Παπασπύρου
Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής: Σ. Παπαβασιλείου
Ηλεκτρικής Ισχύος: Κ. Βουρνάς
Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων: Γ. Μέντζας

Τηλέφωνα: 210-772-3997
E-mail:


Back to top