Υγειονομική περίθαλψη

Μετά την ψήφιση του N. 4452/2017 (Α ́17) και ειδικώς με την ισχύ των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31, η κατηγορία των φοιτητών που ήταν ανασφάλιστοι και μέχρι την ψήφιση του ως άνω νόμου τους εξασφαλιζόταν η υγειονομική τους περίθαλψη με την έκδοση βιβλιαρίων υγειονομικής περίθαλψης από την Ιατρική Υπηρεσία του Ιδρύματος, από 1η Σεπτεμβρίου 2017 θα δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ ́ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 ( Α ́83).

Ως εκ τούτου μετά και την 1η Σεπτεμβρίου 2017, δεν θα εκδίδονται, ούτε ανανεώνονται από την Ιατρική Υπηρεσία του Ιδρύματός μας, Βιβλιάρια Υγείας .

Όσον αφορά στο φορέα έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (Ε.Κ.Α.Α.) για τους ανασφάλιστους φοιτητές που διακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς καθώς και η κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύπτουν, θα  πραγματοποιείται από την Ιατρική Υπηρεσία έως ότου ρυθμιστεί με σχετική διάταξη νόμου.Back to top