Υποτροφίες Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών Ουγγαρίας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ουγγαρίας προκηρύσσει εκ νέου υποτροφίες για την πραγματοποίηση έρευνας σε Ουγγρικά Α.Ε.Ι.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.Back to top