Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23620/10-11-2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με αριθμ. πρωτ. 23620/10-11-2017,

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Interreg – Europe με τίτλο «REMIX: Smart and Green Mining Regions of EU » με Κ.Α.68/1501 και ΕΥ τον Καθ. Ι. Πασπαλιάρη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 25-10-2017.Back to top