Πλήρωση «έξι» θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0 με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 του Ελλάδα 2.0 - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα) και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 681638, με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Ψαρρά, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» που συγχρηματοδοτείται από το Ελλάδα 2.0 - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 04-03-2024

 Back to top