Προκήρυξη για την πλήρωση τριάντα τριών (33) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων χωρίς οικονομική ενίσχυση της Σχολής ΕΜΦΕ

Η Σχολή ΕΜΦΕ του ΕΜΠ προκηρύσσει τριάντα τρεις (33) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων. Η προκήρυξη αφορά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής χωρίς οικονομική ενίσχυση σε γνωστικά αντικείμενα των Τομέων Μαθηματικών, Φυσικής και Μηχανικής της Σχολής.Back to top