Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :17728/01-09-2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με αριθμ. πρωτ. 17728/01-09-2017, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Αναβάθμιση-βελτίωση λειτουργιών προστασίας ευαίσθητου εξοπλισμού και ερευνητικών υποδομών στους χώρους του ΕΜΠ 2017-2020» Κ.Α.65/2147 και Επιστημ. Υπεύθυνο τον Πρύτανη ΕΜΠ, Καθ. Ι. Γκόλια. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 15-09-2017.


Back to top