Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμ.Πρωτ. :16247/21-07-2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας  με αριθμ. πρωτ. 16247/21-07-2017, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA NETS » με τίτλο «CRITERIA: CR (VI) IMPACTED WATER BODIES IN THE MEDITERRANEAN: TRANSPOSING MANAGEMENT OPTIONS FOR EFFICIENT WATER RESOURCES USE THROUGH AN INTERDISCIPLIINARY APPROACH» με Κ.Α.68/1221  και Επιστημ. Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθ. Δ. Δερματά.

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 31-08-2017.Back to top