Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Πρυτανεία του Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με το Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. στο πλαίσιο της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών των εργαζομένων, πρόκειται να απασχολήσουν οκτώ (8) νηπιαγωγούς ή δασκάλους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την περίοδο 19/6/2017 – 28/7/2017 και από 21/8/2017 – 8/9/2017.


Απαιτούμενα προσόντα:
•    Αναγνωρισμένο πτυχίο ΑΕΙ με ειδικότητα Νηπιαγωγού, Δασκάλου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής ή άλλης ειδικότητας εκπαιδευτικού
•    Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο
•    Εφόσον διαθέτουν ΔΠΥ, θα πρέπει να αναγράφεται η σχετική ειδικότητα

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
1.    Βιογραφικό σημείωμα
2.    Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
3.    Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος και που θα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα (Προϋπηρεσία, συστατικές επιστολές κ.λ.π.)

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο έως την Τετάρτη 07/6/2017, στο πρωτόκολλο του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (παραπλεύρως του κτηρίου Διοίκησης, είσοδος απέναντι από ΕΛ.ΤΑ.) και ώρες 10.00 – 12.00
Τηλέφωνα επικοινωνίας ΕΠΙΣΕΥ: 2107724438, 2107724722

 Back to top