ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (1/2022) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης και λειτουργίας των Εστιατορίων της Φοιτητικής Λέσχης  Ε.Μ. Πολυτεχνείου για τη σίτιση των φοιτητών ως και  για την παροχή συναφών υπηρεσιών, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 ή άλλως από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την 31/12/2025, με δικαίωμα παράτασης έως και 6 μηνών, εφόσον εξασφαλισθεί η ανάλογη επιχορήγηση.Back to top