Πλήρωση «μίας» θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Κάλυψη αναγκών της ιδίας περιουσίας και υποστήριξη των κτιριακών υποδομών (περιουσιακών στοιχείων) του ΕΜΠ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κάλυψη Αναγκών της Ιδίας Περιουσίας και υποστήριξη των Κτιριακών υποδομών (Περιουσιακών Στοιχείων) του ΕΜΠ» με Κ.Α.65/2183, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΕΜΠ Καθ. Ε. Σαπουντζάκη.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 08-12-2021Back to top