Χορήγηση μίας «1» ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «"ΑΜΑΛΘΥΑ" - Αξιοποίηση Αγροτικών Παραπροϊόντων με Μετατροπή σε Αλληλουχία Βιο- και Θερμο- Χημικά προς Πρόσθετα Τροφίμων Υψηλής Αξίας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «"ΑΜΑΛΘΥΑ" - Αξιοποίηση Αγροτικών Παραπροϊόντων με Μετατροπή σε Αλληλουχία Βιο- και Θερμο- Χημικά προς Πρόσθετα Τροφίμων Υψηλής Αξίας» με κωδικό ΟΠΣ «5074532» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/145600, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ε. Τόπακα, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 26-10-2021Back to top