ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 14/2021.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Νο 14/2021.

 

Για την «προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης  της Πράξης «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο ΕΜΠ», του άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος», του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,  με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5075931  και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1465, η οποία πράξη έχει ενταχθεί με την υπ’ αρ. πρωτ. 919/04.03.2021 απόφαση ένταξης  και τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 2348/15.6.2021 απόφαση τροποποίησης,  που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ3451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2021ΣΕ34510020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους, με Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ι. Χατζηγεωργίου και συνολικό προϋπολογισμό 123.387,10 € πλέον Φ.Π.Α 24%, ύψους 29.612,90€, ήτοι σύνολο 153.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ

Οι Κατηγορίες Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι 1) «Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών Η/Υ, φωτοτυπικών και δικτύων», κονδύλι «Η/Υ Επιστημονικά όργανα» και 2) «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (γραφείου-εργαστηρίων), Κονδύλι «Λοιπός εξοπλισμός γραφείων – εργαστηρίων» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

 

Για το τμήμα 2: Για το σύστημα αυτό οι προσφέροντες πρέπει να προχωρήσουν σε αυτοψία των χώρων εγκατάστασης στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο "Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ"  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία  Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 25/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα  23:59 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26/10/2021, ημέρα  Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.Back to top