Προκήρυξη Υποτροφιών HELMEPA

Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 72220/Ζ1 /03.05.2017 (αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 16202/04.05.2017) έγγραφο της Δ/νσης Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Γ’ Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο αφορά σε τρεις υποτροφίες για μεταπτυχιακές Σπουδές.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.Back to top