Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο ΕΜΠ

31/3/2021

 

Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

 

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ, στη συνεδρίασή της, την 29/03/2021, αποφάσισε την ίδρυση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εξασφαλίζει τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης, συμβάλλοντας στην επίτευξη της αποστολής του ΕΜΠ.

 

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  αποσκοπεί:

 

  1. Στην αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών του ΕΜΠ σε προγράμματα που απευθύνονται στην ελληνική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών για κατάρτιση, επιμόρφωση και εξειδίκευση στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και σε διεπιστημονικά πεδία τα οποία αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς.
  2. Στη συμβολή του ΕΜΠ στο γενικότερο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης, και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση.
  3. Στην ανάπτυξη δράσεων οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες και τεχνογνωσία χωρίς να παρεμβαίνουν στην αγορά και τον ανταγωνισμό.
  4. Στη διεθνή προβολή του ΕΜΠ μέσω υλοποίησης προγραμμάτων που απευθύνονται σε διεθνές κοινό.
  5. Στη δημοσιότητα των δράσεων και τη δημιουργία κινήτρων για την ενίσχυση της συμμετοχής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην υλοποίηση προγραμμάτων διά βίου μάθησης.

 

Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης Ίδρυσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τη Διοίκηση του Ιδρύματος, με επισπεύδοντα  τον Αντιπρύτανη Έρευνας και δια Βίου Εκπαίδευσης κ. Ι. Χατζηγεωργίου, ώστε το Κέντρο να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν.  

 

Από την ΠρυτανείαBack to top