Μέλη του ΕΜΠ στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και στα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια

7/2/2021

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας. Το ΕΣΕΤΕΚ πλαισιώνουν τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ) κατηγοριοποιημένα σε επιστημονικά πεδία, σε έρευνα και καινοτομία για παραγωγικούς κλάδους και σε οριζόντιες πολιτικές.

 

Στο ΕΣΕΤΕΚ και στα ΤΕΣ συμμετέχουν τα εξής μέλη του ΕΜΠ:

 

ΕΣΕΤΕΚ

Δώρος Θεοδώρου, Καθηγητής, Σχολής Χημικών Μηχανικών, μέλος.

Επίσης, σύνδεσμος μεταξύ ΕΣΕΤΕΚ και του ΤΕΣ Επιστημών Μηχανικού, του ΤΕΣ Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών και του ΤΕΣ Περιβάλλον, Ενέργεια και Βιώσιμη Κινητικότητα.

 

ΤΕΣ Επιστημών Μηχανικού

Βλαχογιάννη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, μέλος

Κακαράς Εμμανουήλ, Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, μέλος

Νικήτα Κωνσταντίνα, Kαθηγήτρια, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, μέλος

 

ΤΕΣ Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών

Λαμπροπούλου Σοφία, Καθηγήτρια, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Αντιπρόεδρος

 

ΤΕΣ  Επιστημών Πληροφορικής

Καλογεράς Δημήτριος, Ερευνητής Βαθμίδας Β’, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ, μέλος

 

ΤΕΣ Μεταφοράς Τεχνολογίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Αλεξόπουλος Λεωνίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, μέλος

Τσακανίκας Άγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, μέλοςBack to top