Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Νο: 23/2019 με κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

Για την προμήθεια  α) Θερμιδόμετρου (Calorimeter) και β) Εργαστηριακής κλίμακας βιοαντιδραστήρα UASB (Lab Scale experimental unit) με CPV: 38000000-5 - Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο ‘’E-HORECA WANET: EFFICIENT HOTEL RESTAURANT & CATERING WASTE NETWORK’ με κωδικό πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) 5033249, κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ  68/1507  το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME «GREECE – Albania 2014-2020», Partnership Agreement, Subsidy Contract No: A2-1.1-11 (1st Amendment), Ενάριθμος έργου ΠΔΕ: 2018ΕΠ52260011, το έργο  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από  εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο “Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA “Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020”, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ Απόστολο Βλυσίδη, συνολικού  προϋπολογισμού: 29.677,42€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 7.122,58€ ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό 36.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ», κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».

 

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο "Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ"  ( http://eprocurement.gov.gr )

 

Καταληκτική Ημερομηνία  Υποβολής Προσφορών: 08-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 08-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.Back to top