Πλήρωση «μιας (1) θέσης τεχνίτη » θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «SOLBIO-REV: Solar-Biomass Reversible Energy System for Covering a Large Share of Energy Needs in Buildings»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «SOLBIO-REV: Solar-Biomass Reversible Energy System for Covering a Large Share of Energy Needs in Buildings» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63226500, στο πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON 2020» που χρηματοδοτείται από την «Ευρωπαϊκή Ένωση», με Ε.Υ τον Καθ. Σ. Καρέλλα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29-07-2020Back to top