Ανακοίνωση απόφασης Συγκλήτου για τη μη χορήγηση της Υποτροφίας «Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ» ακαδ. έτους 2016-2017

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Ιδρύματος ότι σύμφωνα με την απόφαση της 7ης/2016 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (20/12/2016) δε θα χορηγηθεί η υποτροφία «Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ» ακαδ. έτους 2016-2017, δεδομένου ότι ουδείς υποψήφιος κατέθεσε αίτηση.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ και στις προθήκες του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας, ήτοι μέχρι και τις 23.01.2017.

Η απόφαση της Συγκλήτου και τα σχετικά παραστατικά για τη μη επίδοση της εν λόγω υποτροφίας θα διαβιβασθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.Back to top