Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Νο 20/2019

Για την   «Προμήθεια Η/Υπερυπολογιστικού συστήματος / περιφερειακών Η/Υ»: α) Η/Υπερυπολογιστικού συστήματος β) Τεσσάρων (4) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και γ) Τριών (3) οθονών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «WASSERMOD2 -Adsorptive Heat Transformation: Fundamental Research toward Next Generation Adsorbers and Application in Solar Cooling» κωδικό έργου Τ2ΔΓΕ-0886, κωδικό πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) 5030127 και Κ.Α 68/1258 το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Κ. Παπαδόπουλο και Προϋπολογισμό 40.322,58€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 9.677.42€ ΦΠΑ, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός 50.000.00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών Η/Υ, φωτοτυπικών και δικτύων», κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο "Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ"  ( http://eprocurement.gov.gr )

 

Για την   «Προμήθεια Η/Υπερυπολογιστικού συστήματος / περιφερειακών Η/Υ»: α) Η/Υπερυπολογιστικού συστήματος β) Τεσσάρων (4) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και γ) Τριών (3) οθονών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «WASSERMOD2 -Adsorptive Heat Transformation: Fundamental Research toward Next Generation Adsorbers and Application in Solar Cooling» κωδικό έργου Τ2ΔΓΕ-0886, κωδικό πράξης ΟΠΣ ΕΣΠΑ (MIS) 5030127 και Κ.Α 68/1258 το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Κ. Παπαδόπουλο και Προϋπολογισμό 40.322,58€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 9.677.42€ ΦΠΑ, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός 50.000.00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών Η/Υ, φωτοτυπικών και δικτύων», κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο "Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ"  ( http://eprocurement.gov.gr )

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 16/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 17/12/2019, ημέρα   Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.Back to top