ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 117 του ν. 4412/16)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 117 του ν. 4412/16)

για την ανάθεση της/των σύμβασης/συμβάσεων προμήθειας «Επιστημονικών οργάνων και αναλωσίμων/ανταλλακτικών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολών του ΕΜΠ», προϋπολογισμού 51.802,56 €, μη συμπ. ΦΠΑ 24% (12.432,61€), ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 64.235,17 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).Back to top