Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Νο 19/2018 Δεύτερη Επαναπροκήρυξη για το τμήμα 1 (Λέιζερ) χωρίς τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 19/2018 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 (Λέιζερ) ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

Για την  «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων», Τμήμα 1: Λέϊζερ με προϋπολογισμό: 35.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 8.400,00 € ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 43.400,00 € στο πλαίσιο του έργου: H2020-FETOPEN-1-2016-2017-801389 «Laser EnAbled TransFer of 2D Materials (LEAF-2D)», με Κωδικό ερευνητικού προγράμματος 63/222500, και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ, Τομέα Φυσικής, κα. Ιωάννα Ζεργιώτη.

 

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ», κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».                                  

 

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο "Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ"  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία  Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 09-12-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  23:59 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 13-12-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ

 Back to top