Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του Νο 23/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟ 23/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)

 

Για το Τμήμα 2 του συνοπτικού διαγωνισμού Νο 23/2018, ήτοι για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης σε 25 ελληνικές ΜΜΕ για την εξέταση και την αξιολόγηση των εν δυνάμει νέων επιχειρηματικών ιδεών τους και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων σκοπιμότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Strengthening competitiveness of Agri-Food SMEs through transnational clusters», με ακρωνύμιο «FOCUS» (Αρ. Σύμβασης BMPΙ/1.1/2145/2017), με κωδικό έργου 68/1504 και Επιστημονικά Yπεύθυνη την κα Μαγδαληνή Κροκίδα, Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «INTERREG BALKAN-MED 2014-2020», του άξονα προτεραιότητας 1 «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», χρηματοδοτείται 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από Εθνικούς Πόρους,  με συνολικό προϋπολογισμό 16.935,48€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 21.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

CPV - 73220000-0: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης

 

 

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: 19-09-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

 

Ημερομηνία & Ώρα αποσφράγισης της διαπραγμάτευσης: 19-09-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 Back to top