Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος :47026/27-08-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Εφαρμογή έξυπνης και ενεργής συσκευασίας ιχθυηρών και ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος διαχείρισης και διασφάλισης υψηλής ποιότητας και βελτιωμένης διατηρησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5033036 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/138700,με Ε.Υ τον Καθ. Π. Ταούκη η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 10-09-2019Back to top