ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.2 του Ν.4009/2011 και την απόφαση της 6 ης /2016 Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 8.11.2016 ορίστηκαν τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποίοτητας (ΜΟΔΙΠ). 

 

Σύνθεση ΜΟΔΙΠ

Πρόεδρος

Καθ. Δ.Παπαντώνης, Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεών & Διοικητικής Μέριμνας

Μέλη

Καθ. Κ. Κυριακόπουλος, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Καθ. Ρ. Κορακίτης, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Καθ. Γ. Αναστασάκης, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
Καθ. Μ. Σαμουηλίδης, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Καθ. Α. Σεραφετινίδης, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

 

Αξιολόγηση ΕΜΠ

  • Το ΕΜΠ στις 10/07/2015 διαβίβασε στην ΑΔΙΠ την Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του ΕΜΠ για την περίοδο 2010-2014.
  • Η εξωτερική αξιολόγηση του ΕΜΠ πραγματοποιήθηκε το διάστημα 22/05/2016 – 28/05/2016.
  • Τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε από την ΑΔΙΠ, ήταν οι κ.κ.:
  1. Prof. Georgios B. GIANNAKIS (Chairman) University of Minnesota, USA
  2. Prof. Anthimos GEORGIADIS Leuphana Universitat Luneburg, Germany
  3. Prof. Thomas PANAGOPOULOS University of Algarve, Portugal
  4. Prof. Sotirios SKEVOULIS Pace University, USA
  5. Prof. John L. VOLAKIS The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA


Back to top