Πλήρωση «μιας (1)» θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕΙΣΜΟΥ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ & ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΜΕΡΟΣ Β»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕΙΣΜΟΥ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ & ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΜΕΡΟΣ Β» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 91011500, που συγχρηματοδοτείται/χρηματοδοτείται από τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με Ε.Υ τον Καθ. Α. Στάμου

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 26-02-2024Back to top