Το ΕΜΠ πρώτο στην κατάταξη των ελληνικών Πανεπιστημίων για το 2023 με βάση την ετήσια έκθεση της ΕΘΑΑΕ

Την πρώτη θέση κατέλαβε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην κατάταξη των ελληνικών Πανεπιστημίων συγκεντρώνοντας 2947 μόρια.  Η κατάταξη πραγματοποιείται ετησίως από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και βάσει αυτής κατανέμεται η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στα 23 ΑΕΙ της χώρας.

 

Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψιν τόσο αντικειμενικά κριτήρια (όπως, παραδείγματος χάριν, ο αριθμός των φοιτητών) όσο και ποιοτικά.

 

Από την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων για την κατανομή της χρηματοδότησης του έτους 2024, ο συντελεστής κατανομής που αντιστοιχεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι 3,56%.

 

Για την εφαρμογή των ποιοτικών κριτηρίων εξετάζονται δείκτες ποιότητας οι οποίοι εμπίπτουν στις παρακάτω ενότητες:

Α) συνεχής βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου,

Β) αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού,

Γ) διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης,

Δ) διεθνοποίηση,

Ε) ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

 

Σημαντικό ρόλο στην πρωτιά που έλαβε το ΕΜΠ στην κατάταξη των ελληνικών πανεπιστημίων για το 2023 έπαιξε η βελτίωση των ποιοτικών κριτηρίων για τη διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, μέσω στοχευμένων δράσεων, και ειδικότερα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας και του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η πρώτη θέση του ΕΜΠ, η οποία διατηρείται σταθερή τα τελευταία χρόνια, στο κριτήριο που αφορά στην αριστεία στην έρευνα και στις επιδόσεις του ερευνητικού του προσωπικού. Τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν εδραιώσει το ΕΜΠ στις υψηλότερες θέσεις της εθνικής κατάταξης και παράλληλα βελτιώνουν διαρκώς τη θέση του ιδρύματος στις διεθνείς αξιολογήσεις.

 

Εκφράζοντας την  ικανοποίησή του για την πρωτιά του ΕΜΠ ο Πρύτανης κ. Ιωάννης Χατζηγεωργίου δήλωσε: «Η πρωτιά στην εθνική κατάταξη αποδεικνύει το κύρος και την ισχυρή παρουσία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της διείσδυσης και της εμβέλειάς του Ιδρύματος στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και της παραγωγής υψηλής ποιότητας ερευνητικού έργου χάρη στην εξέχουσα επιστημονική απόδοση του ερευνητικού του προσωπικού. Παράλληλα, αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των αποφοίτων του ΕΜΠ, οι οποίοι χαίρουν αποδοχής και εκτίμησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.»  Back to top